Fondy EÚ

Prehľad realizovaných projektov spolufinancovaných za podpory Európskej  únie:Názov prijímateľa:                                     Štefan Rehuš

Sídlo prijímateľa:                                       Železničná 1524, Senica 905 01

Názov projektu:                                         „New home“ 
 zabezpečenie technológie na inováciu  výroby 
                                                               pre f. Štefana Rehuša                                                                                                                                                      

Dátum začatia realizácie:                            07/2009

Dátum predpokladaného   
ukončenia realizácie:                                  10/2009

Výška zmluvne viazaného     
príspevku:                                                183 854,48 EUR

Miesto realizácie projektu:                          Železničná 1524, Senica 905 01


Stručný opis projektu:
 Firma Štefan Rehuš realizáciou projektu prostredníctvom nových  technológií sleduje  posilnenie výroby, zvýšenie tvorby tržieb a hodnoty, optimalizáciu vnútropodnikových procesov, čím sa celkovo posilní konkurencieschopnosť firmy na trhu.